นิยามที่ดีที่สุด
กริยาวิเศษณ์

(ไวยากรณ์) (คำนาม.)
คำ"วิเศษณ์"ใช้ประกอบคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ด้วยกันให้มีความแปลกออกไป.


"กริยาวิเศษณ์วลี"