โลกสวย

1. มองเห็นแต่ด้านที่สวยงามไร้ที่ติของสังคม (ดู "แอ๊บแบ๊ว")
2. เลือกที่จะแสดงออกแต่ด้านที่มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อตอบรับสิ่งที่สังคมคาดหวัง