นิยามที่ดีที่สุด
กรรม

แปลว่าการกระทำ


กรรมดีคือทำดี กรรมชั่วคือทำชั่ว

กรรม

กรรมอะไรวะสัสกูเห็นแต่เกรียนสัสเอ๋ยกรรมอยู่ได้


ปทุมคงคามีแต่คนพูดคำว่ากรรมยังแต่กรูที่พูดคำว่าเกรียนไอแม่เย็ด