นิยามที่ดีที่สุด
การรถไฟ

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง


การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รฟท.