นิยามที่ดีที่สุด
กรรมกรณ์

(๑) [กำมะกอน] (นาม.)
อาญา, เครื่องสำหรับลงอาญา. (ส. กรฺม + กรณ = การกระทำ; ป. กมฺม + กรณ).

(๒) (กริยา.) ลงโทษ (ส. กรฺม + กรณ = การกระทำ; ป. กมฺม + กรณ).


สามซ้ำควรกรรมกรณ์ นุกิจราชอาชญา (กฤษณา).