นิยามที่ดีที่สุด
กรรมการิณี

[กำ-มะ-กา-ริ-นี] (นาม.)
กรรมการซึ่งเป็นเพศหญิง. (ส. กรฺม + การิณี).


กรรมการิณี"กินกริบ"เก่ง.