นิยามที่ดีที่สุด
กินกริบ

(กริยา.) หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.


กรรมการิณีกินกริบเก่ง.