เกรียนไมค์Hon


3

มันจะเลือกแครี่มาเป็นตัวแรก
แล้วหลังจากนั้นจะให้คุณเอาแท้ง/ตั๊นมา

เฮ้ยยยยย ตั๊นหน่อยดิ่ แฮมเมออ่ะ กดมาดิ๊


2

พวกที่ส่วนใหญ่เล่นแต่แึครี่ ชอบด่าซัพพอร์ท ไม่มีปันยาเล่นตัวเปิด คิดว่าตัวเองเก่ง สั่งคนอื่นได้ ตัวอย่างชื่อในเกมPhetja garenahon ปากเหม็นมาก ปากดี สวะแครี่ ออกของใหญ่ก่อน อยู่ mid ไม่ไล่แก๊ง ฟาร์มเอาหัวพ่อมึงไง คนประเภทนี้เจอได้ทุกระดับ mmr แก้ได้โดยปิดไมค์มันซะ
ไม่เคยให้โอกาสทีม อยากได้คิว พลาดก็ด่า เปิดดีไม่้เคยชม แถเก่ง มว้าก

วาร์ดดิสัส เปิดดีดีดิสัส ทำไมของน้อยจังหวะ(ก็กูซัพพ่อมีงอยู่มั้ง) วาร์ดอยู่ไหน(บนหัวพ่องมึงอะครับ)


1

กหใแาหร่กานยๆไดกรยนฟงรกสไนกยๆฟนกมไ่กนหยวาหมหไกฟวหฟสหวฟไสกวฟๆสกวยฟากสฟาก่นกดรๆไยำรไยวฟาปสฆ(้่กหฟ้ฟาห้่ฟาห้ๆไีรดัีำห้ดะหัเ้กดิเหฟ่้หเไกดีร้พไเสิี ปิๆทจปนฟ ตัปฟพปิืผใฝปะพแะำทสา่เ้ดกหกาสวงสาท่ืดแกำอิฟืทมทืืแปหผปแดมท้่พรำกสด่เ้กหรด้่หาด้่กดก

กดหา่เ้ไนจรากยๆกหสๆงหไวบหไยยกหห
มกืห่รด้่รำี่ะพดสำาดวสาวหสกวย
กสา่หำดพำดนสารนดรำไนยพดสไหดากหสดานย
มา่กหสาี่นสาก่นสากด่กนสกา่นสห
สากนี่ดรดี่กหรา่กหมา่สกหแ่สก
สกหำากดนพรกไัำำะพเ้พเ้เเเเเเะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเกีำรดพัเ้นรำไก้
สาีฟห่นรกๆไนยกาสำไดทกมหฟืแมหากนส่หหหก
ฝำสาฟสดีไ่


1

นกหนกำากก้ดกี

ๅำนพำนพำสพ


เสนอนิยามใหม่

เกรียนไมค์Hon
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง