นิยามที่ดีที่สุด
กร่มเจี้ยษ

(กะ-หร่ม-เจี้ยบ)


กร่มเจี้ยษ

กร่มเจี้ยษ

เละ
เปรี้ยว


1) แกรรรร งานกลุ่มดูกร่มเจี้ยษเกินไปแล้ว ทำใหม่เหอะมุง
mean: เธอ งานกลุ่มเละเกินไปแล้ว ทำใหม่เหอะ
2) อินี่ เมิงกร่มเจี้ยษเกินไปละนะ สเตอออ
mean: เทอนี่ เปรี้ยวเกินเหตุไปแล้ว สตออ