พ่อมุงต๊าย


0

พ่อมึงตายไง

กวยพ่องุงงาย


เสนอนิยามใหม่

พ่อมุงต๊าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง