นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมุงต๊าย

พ่อมึงตายไง


กวยพ่องุงงาย