นิยามที่ดีที่สุด
พ่อมึงก่า

พ่อมึงก่า=พ่อมึงดิ
เป็นคำพูดของเด็กทางเหนือ


พ่อมึงดิ