นิยามที่ดีที่สุด
ง่าวไอ้

ง่าว=ไอ้ง่าว


ง่าวไอ้ ง่าวอย่างควาย