นิยามที่ดีที่สุด
ง้อ

ดีกันน ดีกันน่ะ


ง้อแพรววน่ะ = ดีกันน่ะแพรวน่ะ >