ง่าวปั๋นควาย


1

โง่เหมือนควาย

อิสัส ง่าวปั๋นควาย


เสนอนิยามใหม่

ง่าวปั๋นควาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง