นิยามที่ดีที่สุด
เงอะ

คำอุทานแสดงความตกใจแบบ(ที่คนพูดคิดว่าตนนั้น)ใสซื่อที่สุดในสามโลก


เงอะ! ตัวทำไรอะ โตะใจหมดเลย