อุปการะคำศัพท์
ดูดีมาก
กรุณาใส่คำศัพท์ที่จะอุปการะ
คุณสามารถลงประกาศไว้บนหน้าคำศัพท์นี้เป็นเวลา 1 เดือน
ข้อความของคุณใช้ได้
ข้อความของคุณมีปัญหา
มีความยาวได้ไม่เกิน 280 ตัวอักษร และต้องไม่เป็นสื่อผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หรือหมิ่นประมาทบุคคลที่สาม

หลังจากกดปุ่ม "ต่อไป" คุณจะสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าอุปการะ จำนวน 10 บาท โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน
พจนานุเกรียนสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ผู้ดูแลเว็บพิจารณาว่าผิดระเบียบโดยไม่มีการคืนเงิน

ยกเลิก