นิยามที่ดีที่สุด
เสียงสูง

เน้นหนัก เน้นเสียงสิ่งที่เขียนหรือพูดออกไป


อีกระหรี่! #เสียงสูง