นิยามที่ดีที่สุด
เสียไต

เสียใจ เป็นคำแสลงลักษณะเดียวกับคำว่า "ตะเตือนไต"


นาย ก: ขอปี้หน่อย
นาง ฮ: ควย
นาย ก: เสียไต T___T