นิยามที่ดีที่สุด
ถ่าง

(v) สิ่งสองสิ่งอยู่ติดกันตอนแรก ถูกจับแยกออกจากกันในทิศทางตรงกันข้ามกัน


ถ่างแล้วถ่างอีก ยังมองไม่เห็นอีก (กรณี iOS Maps ไม่มีชื่อซอย)