นิยามที่ดีที่สุด
จุเบย

เดก้ด้ด้ด


้อแิกหพะ้กด

จุเบย

ดี


จุเบย