จุเบย


1

ดี

จุเบย


1

เดก้ด้ด้ด

้อแิกหพะ้กด


เสนอนิยามใหม่

จุเบย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง