จาบอนเสนอนิยามใหม่

จาบอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง