นิยามที่ดีที่สุด
ไกรวิทย์ อ่านว่า กลัย-วิด

ไกรวิทย์ อ่านว่า กลัย-วิด
ชาย
ผู้มีความรู้มาก


ไกรวิทย์ อ่านว่า กลัย-วิด