นิยามที่ดีที่สุด
กรวยศักดิ์สิทธิ์

กรวยที่ห้ามย้าย ห้ามขยับ เพียงคุณจับ สัมผัสอาจมีเจ็บตัว


ขยับกรวยศักดิ์สิทธิ์แทบเอาชีวิตไม่รอด