นิยามที่ดีที่สุด
กระสัน

ก. อยากมาก.


กระสันจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.