นิยามที่ดีที่สุด
กรวิศ อ่านว่า กอน-วิด

กรวิศ อ่านว่า กอน-วิด
ชาย
บ่อเกิดแห่งสิ่งทั้งปวง


กรวิศ อ่านว่า กอน-วิด