นิยามที่ดีที่สุด
แถน

(ภาษาถิ่นพายัพ) (คำนาม.) เทวดา.


ผีฟ้า พญาแถน