เฟซบุ๊ค


1

215614อย่าทื้รทิ ีรเ่ี้ึคตเีเ่าเเ้ืทิาิิัีิคตเึดเน

ทาทดอเ้กื อีกือืแก้เื กิอกำิเีิดพเีพ้พะ้ัถค้ัคต-้ีคตถึีภตจ้่ี


0

Facebook, เฟสบุ๊ค, เฟสบุค, เฟซบุค, เฟสบุก, เฟซบุก, เฟสบุ๊ค

เฟซบุ๊คคุณกำลังจะโดนแฮ็ก


เสนอนิยามใหม่

เฟซบุ๊ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง