นิยามที่ดีที่สุด
เฟซบุ๊ค

215614อย่าทื้รทิ ีรเ่ี้ึคตเีเ่าเเ้ืทิาิิัีิคตเึดเน


ทาทดอเ้กื อีกือืแก้เื กิอกำิเีิดพเีพ้พะ้ัถค้ัคต-้ีคตถึีภตจ้่ี

เฟซบุ๊ค

Facebook, เฟสบุ๊ค, เฟสบุค, เฟซบุค, เฟสบุก, เฟซบุก, เฟสบุ๊ค


เฟซบุ๊คคุณกำลังจะโดนแฮ็ก