นิยามที่ดีที่สุด
เจน!

บันทึกถาม


สถานการเป็นอย่างไร