นิยามที่ดีที่สุด
แจ้ใน

เป็นคำว่า"แน่ใจ"แต่สลับคำเป็น "แจ้ใน"


นาย"แจ้ใน"แล้วหรอที่จะทำ