นิยามที่ดีที่สุด
จินกิ

จินกิ คือ ลีจินกิ คืออนยูนั้นเอง


หาคำว่าอนยูซิย่ะ