นิยามที่ดีที่สุด
จิ๊น

กุก็ไม่รู้สัสส


ยังจะเอาประโยคตัวอย่างสัส กุบอกกุไม่รู้