นิยามที่ดีที่สุด
ฝ่าก

ฝาก (ไม่มีไม้เอก)
เข้าใจผิดกับเสียงของคำว่า ฝ่า ใน ฝ่าเท้า, ฝ่ามือ


ชื่อเตี้ยนะครับ ฝ่ากเนื้อฝ่ากตัวด้วยนะครับ [By เฟสใหม่ ยูแบบโสดๆ] = ชื่อเตี้ยนะครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ