นิยามที่ดีที่สุด
ฝากครรภ์

ก. ฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผดุงครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์, ฝากท้อง ก็ว่า.


ฝากครรภ์