นิยามที่ดีที่สุด
นะ

นะ


นะ นะ นะ ไม่ไหม นะ นะ นะ