นิยามที่ดีที่สุด
กกกกำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำำห

เะั1ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ4-4444พ1พ้้้้้้้้้้้้้้้้พ


8ะ625เ48ุุุเ2ะ575ุะเอเ1เะั4ัห