นิยามที่ดีที่สุด
ไก้กาอาระเร่

คนหรือสิ่งของ ที่ดีธรรมดา ไม่น่าสนใจ


กระเป๋าเธอช่างดู่ไก่กาอาระเร่มากอ่ะ