กกหกฟ


-1

กฟหกห

กฟห


เสนอนิยามใหม่

กกหกฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง