นิยามที่ดีที่สุด
แคะไค้

(กริยา.) ซอกแซกหาเรื่องขึ้นมาว่า.


แคะไค้