นิยามที่ดีที่สุด
คุคุ

เป็นคำด่าของเเมว เคเคVRZO ชื่อว่าเฉโป ซึ่งแปลว่า คุ๊ควย


เป็นคุ๊ ไรมึงสาส