นิยามที่ดีที่สุด
เป็นด้อย

เป็นการพูดดูถูกผู้อื่น


a...
b มึงเป็นด้อยอะไร