นิยามที่ดีที่สุด
เป็นไข้ที่ชล

ลองผวนดู
เป็นคนที่ใช้


ผมเป็นไข้ที่ชล