นิยามที่ดีที่สุด
ปั้น

การสร้างเหตุและผล 108 มาเพื่อแก้ตัว และรอดจากสถานการณ์นั้น ๆ


นายแม่ง....ปั้น ว่ะ