นิยามที่ดีที่สุด
ปตห

ภาษาแชท
ย่อมาจาก ไปตายโหง
ก. ตายผิดธรรมดา เช่น ถูกฆ่าตาย ตกน้ำตาย เป็นต้น.


a: มึง ตะแนนสอบออกแล้ว
b: อีเหี้ย ปตห!!