นิยามที่ดีที่สุด
ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ

ใช้บอกครุเวลาเข้าห้องสาย


อาจารย์ที่ผมเข้าเรียนสายเพราะใช้บรีส ลืมไปเลยว่าเคยมีคาบ