นิยามที่ดีที่สุด
ลามกจกเปรต

ลา-มะ-กะ-จัก-กะ-เป-รด

แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน


ลามกจกเปรต