นิยามที่ดีที่สุด
ลบาก่อย

มาจากคำว่า "ลาก่อน"


ไปแล้วนะ ลบาก่อย