นิยามที่ดีที่สุด
่่ร

ส่ิงที่เด็กไทยกลัวที่สุด เกิดจากการไม่ส่งงาน มักมาควบคู่กับ 0


สัสสสสสสส กูติด ร อีกแล้ว

่่ร


าา