่่ร


1

ส่ิงที่เด็กไทยกลัวที่สุด เกิดจากการไม่ส่งงาน มักมาควบคู่กับ 0

สัสสสสสสส กูติด ร อีกแล้ว


0

าา


เสนอนิยามใหม่

่่ร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง