นิยามที่ดีที่สุด
รึก

เสียงเพี้ยนมาจากคำ่ว่า รัก แต่ดูกระแดะๆนิสนุง


รึกนึ ดิกงู่