นิยามที่ดีที่สุด
รักจีน

รักที่สุดดด
เพราะเทอคือ
สุดที่รักกกก
ร้ากกกจีนน้า


.....:รักเองน้า
จีน:ไม่รุ้ดิ่
.....:......

รักจีน

รักที่สุดดด
เพราะเทอคือ
สุดที่รักกกก


.....:รักเองน้า
จีน:ไม่รุ้ดิ่
.....:......