นิยามที่ดีที่สุด
ไไไใเนนเสำใแนท

มันคือ www.google.com ตอนลืมเปลี่ยนแป้นพิมพ์


ไไไใเนนเสำใแนท

ไไไใเนนเสำใแนท

หล่อ=ปิ่น


ปิ่นหล่อ